SIĞORTA

“AzRe”nin gəlirləri 6 milyona yaxın artdı
28 MART 2018
712

“AzRe”nin gəlirləri 6 milyona yaxın artdı

2018-03-28 11:00:00

“AzRe Təkrarsığorta” şirkəti 2017-ci ilin maliyyə göstəricilərini açıqlayıb. Fins.az şirkətin hesabatına istinadən xəbər verir ki, təkrarsığorta şirkətinini cəmi gəlirləri 54,637 milyon manat, cəmi xərcləri isə 28,825 milyon manat olub. Başqa sözlə, şirkətin cəmi gəlirləri 18,9% (2016-cı ildə 67,421 milyon manat), cəmi xərcləri isə 1,6 dəfə azalaraq (2016-cı ildə 47,235 milyon manat) olub. Xərclərin kəskin azalması 2017-ci ildə şirkətin xalis mənfəətini 37,9 % artırıb. Belə ki, 2016-cı ildə “AzRe” 15,504 milyon manat xalis mənfəət əldə etmişdirsə, ötən il bu məbləğ 21,394 milyon manata yüksəlib.

Sığortaya yatırılan depozitlər sürətlə artır

                                            manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

54 298,95

44 391,29

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

393 260,88

331 449,47

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

22 786 729,89

34 301 889,36

               dövlət qiymətli kağızları

 

11 515 159,47

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

22 786 729,89

22 786 729,89

               sair maliyyə aktivləri

 

 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

6 921 500,00

3 921 500,00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

30 155 789,72

38 599 230,12

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

8 287 871,77

8 847 934,01

               birbaşa sığorta üzrə

 

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

5 106 530,62

3 289 846,36

                 - təkrarsığortaçı üzrə

454 215,25

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

4 652 315,37

3 289 846,36

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

               büdcə üzrə

 

973 914,85

               iddia tələbləri üzrə

1 455 243,44

1 455 243,44

               işçi heyəti üzrə

 

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

               sair debitorlar

1 726 097,71

3 128 929,36

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

21 411 266,98

17 786 039,26

                     kassa

3 959,65

1 138,39

                     hesablaşma hesabı

2 191 298,47

2 517 278,60

                     valyuta hesabı

5 248 866,97

508 731,51

                     depozit hesablar

13 956 594,55

14 750 500,00

                     sair pul vəsaitləri

10 547,34

8 390,76

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

35 792 877,12

30 884 691,57

                     dövlət qiymətli kağızları

35 792 877,12

30 884 691,57

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

7 930 382,26

6 048 642,63

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

879 500,97

612 783,65

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

7 050 881,29

5 435 858,98

Sair qısamüddətli aktivlər:

2 637,97

0,00

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

2 637,97

 

                      verilmiş  avanslar

 

 

                      təhtəl hesablar

 

 

Sair aktivlər

40,00

40,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

73 425 076,10

63 567 347,47

CƏMİ AKTİVLƏR

103 580 865,82

102 166 577,59

 

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

50000000

50 000 000,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

5 766 000,00

5 766 000,00

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

              digər kapital ehtiyatları

5 766 000,00

5 766 000,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

19 682 392,45

21 576 527,91

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

15 504 784,60

21 394 135,46

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

4177607,85

182 392,45

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

75 448 392,45

77 342 527,91

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

22 304 738,18

23 690 961,20

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

1 344 081,08

1 118 873,94

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

20 960 657,10

22 572 087,26

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

 

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

5 744 211,87

887 100,35

                  təkrarsığortaçı üzrə

4 886 641,43

887 100,35

                  təkrarsığortalı üzrə

857 570,44

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

28 048 950,05

24 578 061,55

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

83 523,32

245 988,13

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

42 184,50

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

41 338,82

245 988,13

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

     

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

83 523,32

245 988,13

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

28 132 473,37

24 824 049,68

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

103 580 865,82

102 166 577,59

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

 

 

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

   

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 

 

51 308 494,62

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 

 

 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

50 390 137,87

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

826 197,57

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar üzrə

92 159,18

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-3 267 962,65

İnvestisiya gəlirləri üzrə

6 436 064,90

Subroqasiya gəlirləri

136 070,72

Sair gəlirlər

 

 

24 884,20

CƏMİ  GƏLİRLƏR

54 637 551,79

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

   

18910034,27

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

9 005 857,95

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

1 040 052,69

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

2 992,94

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

8 861 130,69

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

 

İşlərin aparılması xərcləri

 

 

7 573 569,86

Sair xərclər

 

 

2 342 116,39

CƏMİ  XƏRCLƏR

28 825 720,52

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

25 811 831,27

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

0

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

25 811 831,27

Mənfəət vergisi

 

 

4 417 695,81

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

21 394 135,46

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7
  • € EUR
    1.9105
  • ₽ RUB
    0.0266