BİZNES

Vergi Məcəlləsində dəyişiklikər - maliyyə sanksiyalarıına yeni əlavələr
04 DEKABR 2018
305

Vergi Məcəlləsində dəyişiklikər - maliyyə sanksiyalarıına yeni əlavələr

2018-12-04 12:44:00

Fins.az məlumat verir ki, Vergi Məcəlləsinə dəyişiklikdə maliyyə sanksiyalarıına yeni əlavələr edilib.

 

Yeni Əlavələr:

 Mallarınelektronqaimə-fakturavəyaelektronvergihesab-fakturasıverilmədəntəqdimedilməsinəgörə–mallarıtəqdimedənşəxsətəqvimiliərzində beləhalabirincidəfəyolverdikdətəqdimedilmişmallarınsatışqiymətinin10%,ikincidəfəyolverdikdə20%,üçvədahaçoxdəfəyolverdikdə40%-i miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 Nəzərdətutulmuşqaydadagəlirlərinvəxərclərinuçotuaparılmadıqda–alıcıyatəqvimiliərzindəbeləhalabirincidəfəyolverdikdəsənədlərlə  rəsmiləşdirilməyənxərclərin10%,ikincidəfəyolverdikdə20%,üçvədahaçoxdəfəyolverdikdə40%-imiqdarındamaliyyəsanksiyasınıntətbiqi nəzərdətutulur.

 

 Aksizmarkasıiləmarkalanmalıolanmallarınbeləmarkaolmadan,habeləməcburinişanlamailənişanlanmalımallarınməcburinişanlamailə

nişanlanmadan satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılmasına görə təqvim ili ərzində belə hallara birincidəfəyolverildikdəhəminmallarınbazarqiymətiilədəyərinin1misli,təqvimiliərzindəbeləhallaraikivədahaçoxdəfəyolverildikdə2misli məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiqedilir.

 

 

Yeni əlavələr

  Vergidənazadolunangəlirlərinbəyanedilməməsinəvəyaazaldılmasınagörəbəyanedilməmişvəyaazaldılmışgəlirin(xərclərçıxılmadan)6%-i  miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

  Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvlərinə “Sosial sığortahaqqında”AzərbaycanRespublikasıQanunundanəzərdətutulanhesabatıvəarayışıəsasolmadanmüəyyənedilənmüddətdətəqdimetməməyə görə–təqvimiliərzindəbeləhallarabirincidəfəyolverdikdəmüəyyənolunmuşminimumaylıqəməkhaqqının3%-i,ikivədahaçoxdəfəyolverdikdə 6%-i miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.Bu dəyişiklik 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir

  Mühasibatuçotunuməcburiqaydadaelektronformadaaparmalıolanşəxslərtərəfindənverginin(ocümlədənödəməmənbəyindəverginin)azaldılması, habeləbüdcəyəçatasıvergiməbləğininhesabattəqdimetməməkləyayındırılmasıonlarınvergiorqanınaelektronformadatəqdimetdikləriməlumatlar əsasındaaşkaredildikdəhəminvergiödəyicilərinəazaldılmışvəyayayındırılmışvergiməbləğinin(kameralvergiyoxlamasınəticəsindəhesablanmışəlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 25%-i miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiqedilir.

 

 

 

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
  • $ USD
    1.7
  • € EUR
    1.8962
  • ₽ RUB
    0.0263